Spłacaj dług, jak Ci wygodnie - ugodowi.pl | Kredyt Inkaso S.A.

ZASADY PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsze Zasady prywatności wraz z Zasadami Plików Cookies zawiera informacje na temat przetwarzania przez Kredyt Inkaso S.A danych osobowych osób korzystających z Portalu na zasadach określonych w Regulaminie portalu Ugodowi.pl i jest jego integralną częścią.
 2. Zasady określają podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych jak również przysługujące prawa Użytkownikom Portalu.
 3. Dbając o bezpieczeństwo danych wdrożyliśmy zasady, procedury i system szkoleń, które zapewniają odpowiednią ochronę danych poprzez zapewnienie ich poufności integralności oraz dostępności. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków technicznych, organizacyjnych pod kątem ich adekwatności do zaobserwowanego ryzyka.

I. DEFINICJE

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 3. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 5. Administrator danych – podmiot, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych może być Kredyt Inkaso S.A. lub inny podmiot „Wierzyciel” na rzecz, którego Kredyt Inkaso S.A. zarządza wierzytelnościami.
 6. Pliki Cookies - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na urządzeniu Użytkownika.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://ugodowi.pl/ jest firma Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21B, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572, Natomiast Administratorem danych po zalogowaniu do Portalu jest Wierzyciel. Dane Wierzyciela dostępne są „Panelu Klienta”
 2. Żądania oraz wnioski dotyczące realizacji przysługujących Tobie praw prosimy kierować za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@kredytinkaso.pl lub listownie na adres Okrzei 32, 22-400 Zamość.
 3. Kredyt Inkaso S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem dpo@kredytinkaso.pl. Dane Inspektora dostępne są na stronie www.kredytinkaso.plw zakładce kontakt.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą z dnia z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 5. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Dane osobowe Użytkowników Portalu ugodowi.pl przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przed logowaniem:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom narzędzi i treści gromadzonych w Portalu,
   2. w celu obsługi reklamacji w związku ze świadczeniem usług,
   3. w celach analitycznych i statystycznych – polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, polegającej na ochronie praw Administratora,
   5. w celach marketingowych - promowanie usług Administratora w mediach społecznościowych i w ramach Portalu,
   6. w celu promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką,
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika;
   1. w celu stosowania Plików Cookies,
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu.
 3. W przypadku chęci skorzystania z narzędzi udostępnionych przez Administratora, Użytkownik przekazuje dane zgodnie z formularzem danego narzędzia.
 4. Podanie danych w udostępnionych narzędziach jest dobrowolne a brak podania danych będzie skutkowało brak możliwości skorzystania z narzędzia.
 5. W ramach korzystania z Portalu, Administrator przetwarza dane osobowe, które zbierane są przy pomocy Plików Cookies. Sposób, cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu przez Pliki Cookies został opisany w Polityce Plików Cookies.

IV. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. W związku z realizacją Usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak podmioty doradcze, audytowe, podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.
 2. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub do czasu wymaganego przez przepisy prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przysługuje w dowolnym momencie - dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Zakres przysługujących uprawnień jak również sytuacje, w których Użytkownik może skorzystać z przysługujących uprawnień wynikają wprost z przepisów prawa. Realizacja uprawnień będzie uzależniona do podstawy prawnej przetwarzania danych jak również celu, w którym przetwarza dane Administratora.
 3. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że dane przetwarzane przez Administratora naruszają przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, Stawki 2.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza EOG.
 5. W celu realizowania działań statystycznych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

ZASADY PLIKÓW COOKIES

Niniejsze Zasady Plików Cookies wraz z Zasadami Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania przez Kredyt Inkaso S.A danych osobowych osób korzystających z Portalu na zasadach określonych w Regulaminie portalu Ugodowi.pl i jest jego integralną częścią. Zasady określają podstawy prawne przetwarzania, cel oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Pliki Cookies, mechanizmy składowania, odczytu plików jak również sposób kontroli Plików Cookies i możliwości ich usunięcia. Zasady zapewniają przysługujące prawa Użytkownik i sposób ich realizacji. Dbając o bezpieczeństwo danych wdrożyliśmy zasady, procedury i system szkoleń, które zapewniają odpowiednią ochronę danych poprzez zapewnienie ich poufności integralności oraz dostępności. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków technicznych, organizacyjnych pod kątem ich adekwatności do zaobserwowanego ryzyka.

I. DEFINICJE

 1. Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem, w którym Usługodawca zamieszcza treści związane z jego działalnością lub korzysta z ich wsparcia w celu świadczenia Usług.
 2. Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu i w niektórych przypadkach również za pośrednictwem Serwisu Zewnętrznego.
 4. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 5. Pliki Cookies - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 6. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 7. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 8. Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Portalu i Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://ugodowi.pl/ jest firma Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572,
 2. Żądania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować na adres dpo@kredytinkaso.pl lub Kredyt Inkaso S.A, ul Okrzei 32, 22-400 Zamość.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą z dnia z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

III. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Portalu.
 2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych z usług, których korzysta Administrator Serwisu. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Portalu poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Portalu, aby Portal funkcjonował prawidłowo lub pobierał dane statystyczne.
 3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Portal podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Portal do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika, a Portalem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 2. Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Cookies zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów Portalu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych Plików Cookies przez każdą witrynę internetową
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta z usług Portalu.
 6. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie:
 7. Usunięcie lub ograniczenie stosowania Plików Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Portalu. Administratora, nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Portalu w przypadku ograniczenia sposobów zapisywania i odczytu Plików Cookies przez Użytkownika.
 8. Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 9. Administrator w Portalu wykorzystuje skrypty i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne Pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik w ustawieniach swojej przeglądarki może sam decydować o dozwolonych Plikach Cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.
 10. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, zasady prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania Plików Cookies.

V. CEL STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator Serwisu stosuje Pliki Cookies w celu:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Portalu,
  2. Promowania swojej marki,
  3. Prowadzenie statystyk,
  4. Świadczenie usług,

VI. SPOSÓB PRZETWARZANA DANYCH

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Podstawą prawną gromadzonych danych osobowych przez Pliki Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdyż Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w chwili korzystania z Portalu.
 3. Dane zgormadzone przez Pliki Cookies co do zasady przetwarzane są do chwili wycofania zgody poprzez ich usunięcie z Urządzenia Użytkownika. W niektórych sytuacjach dane przetwarzane są do chwili korzystania z Serwisu i po tym czasie są usuwane.

VII. DOSTĘP DO DANYCH

 1. Dostęp do zgromadzonych danych za pomocą Plików Cookies mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia Portalu tj.; firma hostingowa – świadcząca usługi hostingu lub usług podobnych dla Administratora, firmy informatyczne – świadczące usługi witryny internetowej lub innych podobnych usług dla Administratora